Kurulduğu günden beri hep ileriye...

Gümrüklü Antrepo ve Ardiye

Gümrüklü Antrepo ne demektir?

Gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın veya izin verildiği durumlarda, ihraç eşyasının konulduğu yerlere “Gümrüklü Antrepo” denir.

Kaç tip Gümrüklü Antrepo vardır?

Gümrüklü Antrepolar, genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılır. Uygulamadaki özellikleri sebebiyle genel antrepoların A, B ve F tipleri, özel antrepoların C, D ve E tipleri bulunur.

A tipi Antrepo: İşletmecisinin, stok kayıtlarını tuttuğu ve antrepoya konulan eşyada herhangi bir noksanlık olması halinde gümrük vergileri ödemekten sorumlu olduğu, genel antrepo tipidir.

B Tipi Antrepo: Antrepoya konulan eşyadan, Gümrük Kanunu'nun 97'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kullanıcının sorumlu olduğu, antrepo beyannamesini kullanıcının verdiği genel antrepo tipidir. Antrepo işletmecisinin sorumluluğu sınırlıdır. Antrepo işletmecisi sadece antrepoyu kiralar. Antrepo stok kayıtları tutulmadığından, beyanname ve belgeler gümrük kontrolüne esas teşkil eder.

C Tipi Antrepo: İşleticisi ve kullanıcısı aynı kişi olan ve antrepoya alınan eşyadan bu kişinin sorumlu olduğu özel antrepo tipidir.

D Tipi Antrepo: İşleticisi ve kullanıcısının aynı kişi olduğu, Gümrük Kanunu'nun 104'üncü maddesinin üçüncü fıkrasının uygulandığı özel antrepo tipidir. Eşyanın antrepoya alındığı tarihteki kıymet miktarı dikkate alınarak vergiler hesaplandığından, buralara konulan eşya, basitleştirilmiş usul ile serbest dolaşıma sokulabilir.

E Tipi Antrepo: İşleticisi ve kullanıcısının aynı kişi olduğu, Gümrük Kanunu'nun 93'üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, izin hak sahibinin depolama yerinin antrepo addedildiği veya depolama yeri olmazsa dahi, eşyaya antrepo rejimi hükümlerinin uygulandığı özel antrepo tipidir.

F Tipi Antrepo: Gümrük idarelerince işletilen genel antrepo tipidir.

(Gümrük Yönetmeliği, Madde-357)

Elleçleme ne demektir?

Gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleridir.

(Gümrük Yönetmeliği, Madde-3, Bent-v)


Eşya, Gümrüklü Antrepoda ne kadar süre kalabilir?

Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi sınırsızdır.

Ancak, antrepoda bulunan eşyanın gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulması yönünde beyanname tescil ettirilmesi halinde 1 ay içerisinde işlemlerinin bitirilmesi gerekir. Bu süre içerisinde Gümrük Kanunu'nun 64'üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşullarda, gümrük antrepo rejimi dahil başka bir rejim beyanında bulunulması halinde, bu beyana ilişkin süre göz önüne alınır.

Müsteşarlık, özellikle beklemek suretiyle bozulabilecek eşya da dahil olmak üzere eşyanın antrepoda kalabileceği süre konusunda belirleme yapabilir. Eşyanın antrepoda kalabileceği süre konusunda bir tahdit konulmuş ise; eşyanın antrepoya alındığı günden veya antrepolar arası nakil yoluyla başka bir antrepodan gelen eşyadan ilk antrepoya giriş tarihinden itibaren hesaplanır.

Antrepoda bulunan eşya için gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanım tayin edilmesine ilişkin beyannamenin tescilinden itibaren 30 gün içinde işlemleri bitirilmeyen eşya ile, bir süre tayin edilmiş ise bu sürede kaldırılmayan eşya, Gümrük Kanununun 177'nci maddesinin birinci fıkrasının ilk bendinin (e) ve (f) alt bentleri uyarınca tasfiye edilir.

(Gümrük Yönetmeliği, Madde-389)

Yanıcı / Parlayıcı maddeler ne tür Gümrüklü Antrepolarda depolanabilir?

Yanıcı / Parlayıcı maddeler, bunlar için özel yangın ve korunma düzeneği kurulmuş genel ve özel antrepolarda depolanır.

ARDİYE

Ticaret eşyasını saklamaya yarayan yere denir(depo). Ayrıca; böyle bir yerde saklanan eşya için ödenen ücrete de “ardiye” denilmektedir.

PALET

Eşyanın üzerine konulduğu yayvan levhaya verilen isimdir. Genellikle ağaçtandır. Standart Euro palet ölçüsü 120cm x 80 cm. dir. Ancak, bu ölçü dışında da paletler kullanılabilmektedir.

KÜŞAD

Beyan işlemine başlamadan önce beyan verilecek eşyanın cins, nevi, niteliğinin belirlenmesi işlemidir.

MUAYENE

Beyan verildikten sonra eşyanın cins, nitelik, yaş vs. kontrol edilmesi işlemidir.

FORKLİFT

Yük / eşya yükleyip boşaltmaya yarayan, önde bıçakları olan, elektrikle, tüple ya da mazotla çalışan iş makinelerine denir.

TRANSPALET

Paletlerin kaldırılıp bir yerden başka bir yere taşınması için kullanılan, manuel çalışan tekerlekli aletlere verilen isimdir.

CMR nedir?

CMR (Convention Marchandise Routier) Uluslararası karayolu taşımacılığında koşulları standardize ederek taşıyıcının sorumluluklarını belirleyen bir sözleşmedir. Bu sözleşme 1978 yılında Cenevre'de yazılmış ve 1979 yılında Birleşmiş Milletler tarafından imzalanması için Dünya devletlerine gönderilmiştir. Ülkemiz 1995 yılında bu sözleşmeyi imzalayarak Uluslararası Karayolu nakliyesini bu sözleşmenin yükümlülükleri altında gerçekleştirmeye başlamıştır.